Institutio I-II.
Kálvin János

Institutio I-II. A keresztyén vallás rendszere

A keresztyén vallás rendszere

Református Egyházi Könyvtár, Új folyam 7

E könyvünk első kiadásában (ahogy az a kisebb terjedelmű munkák esetén szokás) értekezésemet jobbára rövidre fogtam. Ám munkámnak az Úr végtelen jóságából sokkal nagyobb sikere lett, mint egyáltalán várhattam volna. S miután tudomásomra jutott, hogy a hívők szinte mind mennyire kedvezően fogadták (amit nemhogy kívánni, de még remélni sem mertem), minél inkább átéreztem szívemben, hogy többet kaptam, mint amennyit érdemeltem, annál inkább úgy gondoltam, hogy nagy hálátlanság lenne, ha nem törekednék, legalábbis gyarló képességeim szerint, eleget tenni az irántam megmutatkozó méltánylásnak és munkára serkentő buzdításnak. (...)
S hogy milyen buzgón igyekeztem munkámmal Isten egyházát építeni, annak egyértelmű bizonyítékául hadd említsem meg, hogy az elmúlt télen, amikor úgy éreztem, hogy a negyednapos láz már a halálomat jelzi, minél jobban gyötört a betegség, annál kevésbé kíméltem magam, hogy úgy hagyhassam hátra ezt a könyvet, mint amely némiképpen eleget tesz a kegyesek nyájas kérésének. Bár gyorsabban szerettem volna megtenni, de végtére: az eléggé gyors, ami elég jó. S hogy jókor is bocsátom útjára, azt majd akkor állíthatom, ha látom, hogy immár bővebb gyümölcsöt hoz Isten egyházának, mint korábban. Ez minden vágyam. (...)
Továbbá, munkámmal célom volt az is, hogy a szent teológiát hallgató lelkészjelölteket úgy készítsem fel és képezzem ki az isteni ige tanulmányozására, hogy azt könnyen el is kezdhessék, majd akadálytalanul haladhassanak is benne. Úgy vélem, hogy a vallás minden egyes részét olyan summába foglaltam itt össze, és úgy is rendeztem el, hogy aki ezt igazán megérti, annak nem lesz nehéz megállapítania azt sem, hogy mit kell elsősorban keresni a Szentírásban, illetve hogy mire vonatkozik annak tartalma.
(Kálvin János az olvasóhoz)

6 000 Ft
5 100 Ft
ISBN: 9789635582815
Translator:
Buzogány Dezső
Format:
B/5
Dimensions:
168×239 mm
Binding:
keménytáblás, műbőr
Pages:
688+700
Publication date:
2014

Kattintson egy oldalra a nagyobb méretben való megtekintéshez.
Húzza a képet balra vagy jobbra a lapozáshoz.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Kálvin János Institutiója elé


Nemrégiben külföldön jártamkor egy baráti beszélgetésben szóba került Kálvin Institutiójának készülő új magyar fordítása. „Óh, Kálvin” – mondta kedvesen az egyik ismerős –, „nemde ő az, aki kitalálta a kapitalizmust?”

Bővebben

Nem róttam meg az amúgy református atyafit, csak inkább szerényen tudomásul vettem, hogy Kálvin is azon híresek egyike, akire többet hivatkoznak, mint amennyit olvassák. Nem is keseredtem el, hogy egy kálvinista gyökerű egyház prominens tagjában ez a tévképzet él Kálvin neve hallatán. Inkább ajánlottam, hogy lapozzon csak bele az Institutio kiváló angol fordításába, és segítsen benne megtalálnom a kapitalizmus alapvetését, mert én eddig nem bukkantam rá (igaz, nem is kerestem).

Most immár új és kiváló magyar fordításban is olvasható Kálvin főműve. Ajánlom mindazoknak, akiknek Kálvin szánta – s ez bizony széles kör. Amikor hitre jutott fiatalemberként, 1536-ban hozzákezdett a keresztyén hit rövid summázatának megírásához, két cél vezérelte. Egyrészt azokat akarta könyvével segíteni, akiket megérintett a hit, akik megízlelték Krisztus jóságát és kegyelmét, akiknek szívét átjárta a fenséges és hálára indító tapasztalat, hogy Isten gyermekeivé fogadott bennünket. Ahogy maga mondja: alapismereteket szeretett volna rendszerbe foglaltan átadni nekik, hogy ezek révén még előrébb juthassanak az igaz hit gyakorlásában. Másrészt, ahogy az eredeti, szép ajánlása mutatja, válságórán írta könyvét, védelmül az üldözöttek mellett. Az ajánlás Ferenc francia királynak szól, s Kálvin ezt évtizedek múltán is megtartotta, mert bár a király már nem élt, de a hívők szorongatott helyzete nem változott (maga Kálvin is menekültként telepedett le Genfben). Tanítás és védelem. Felkészítés a kegyes életre és a Krisztus szerelmeseinek megoltalmazása. Hitigazságok átfogó rendszerezése és bemutatása és a keresztyének szabadságának kifejtése. Ez a meghatározó szándék ragyog elő az 1559-es kiadásból is, amit a köznyelv Nagy Institutiónak nevez (terjedelmében többszöröse az eredeti munkának). De ép­pen ebben találjuk meg, hogy ki másnak írta még Kálvin az Institutiót. Még felületes olvasása közben is megérezzük, hogy folyton megszólítja olvasóit, s azok igen sokfélék.

Nincs olyan fejezete, amelyben ne foglalná össze tömören a korábban elmondottakat, mintha diákoknak, jelesül lelkészjelölteknek írná. S valóban, jelzi is a végleges kiadásban, hogy könyvének jó fogadtatása nyomán rátalált erre a feladatra is. „Célom az volt”, írja, „hogy a szent teológiát hallgató lelkészjelölteket úgy készítsem fel és képezzem ki az isteni ige tanulmányozására, hogy azt könnyen el is kezdhessék, majd akadálytalanul haladhassanak is benne.”

De akkor kinek szól­nak polémikus, csípős, ironikus megjegyzései? (Megjegyzem, ma, az internetes trollkodások világában, amikor álneves és álarcos, avagy éppen névtelen és arctalan megmondóemberkék gyalázatos nyelven és indulattal halmozzák a digitális szennyet, Kálvin stílusa könnyed, szellős és szelíd.) Igen, Kálvin polemizál is, a reformáció nehéz viták időszaka volt: tévedéseket igazít helyre, olykor egyetlen szóval, máskor hosszadalmas levezetésekkel. De inkább rávezetésekkel. Mert nemhogy az övéiről, még ellenfeleiről sem mond le, legyenek azok egyre tekintő, de az egyház megújítását eltérően munkáló hittársak, akadékoskodó skolasztikusok, okoskodó teológusok, öntelt rajongók, önhitt hatalmasok, bezárkózó misztikusok, csüggedt menekültek, szorongatott és szorongó kisemberek, Istentől távolodók és Istenhez közeledők, cinikusok és szárnyalók, tévelygők és boldog reménykedők, legfőképpen és mindig: embertársak. Embertársak, akik Isten csodálatos képmását hordozzák, de már nem látják sem magukon, sem a másikon. Embertársak, akik érzékelik ugyan az isteni jóságot és szépséget, de elidegenedtek már Teremtőjüktől, ezért vaksin bolyonganak töredékes ismereteik és képzeteik labirintusában. Embertársak, akik a régi és az új között őrlődnek mindegyre, holott Isten öröklétre hívja őket. Embertársak, akiknek megváltóul küldte Isten a testté lett Igét, az örök Közbenjárót, Krisztust, akinek megváltó kegyelme teljes istenismeretet is adományoz. Embertársak, akik hol igent, hol nemet mondanak Istenre, holott ő Krisztusban kimondta már végleges igenjét. Ez az istenismeret az igaz vallás alapja és tartalma, ezt befogadni és eszerint élni: ez az Isten gyermekeinek nagy és szent készülete az eljövendő életre. Isten dicsőségét látni a világ gyönyörű szépségében, Istent viszontszeretni Krisztus tökéletes szabadításában, Istennek élni a Szentlélek erejében és az egyház közösségében, Isten életrendje szerint szeretni embertársunkat – erre tanít Kálvin, merthogy erre tanít az egész keresztyénség is.

A hatalmas munka mindazáltal szerény ember tollából származik. Kálvinnal lehet vitatkozni, nem tekintette magát fellebbezhetetlen kinyilatkozatónak. A hívő embert akarja szolgálni, s mint jelzi is, könyve leginkább a Bibliát olvasva lehet segítségünkre. A Szentírás nélkül nem értjük meg az Institutiót, az Institutióval könnyebben értjük a Szentírást. S valóban, Kálvin folyton a Szentírást magyarázza, abból tárja fel a hit elkötelező igazságait, ahhoz vezet vissza és arra buzdít, hogy mi is merítsünk bátran és folyton az éltető Igéből, mert egész életünknek Istennek van dolga.

Bogárdi Szabó István
Confessio 2014/4.

Kevesebb

Academic

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

Go to top

John Calvin Publishing House of the Reformed Church in Hungary